Xã Liên Sơn chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025

Để tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và công văn số 512-CV/HU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Sơn ban hành Công văn số 55-CV/ĐU và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU, ngày 02/4/2022 về việc chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Theo đó, Đảng ủy yêu cầu các Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đảm bảo nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Về nội dung đại hội bao gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ đến năm 2025, cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Báo cáo phải được chuẩn bị kỹ về nội dung và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng, nhân dân, cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ; trên cơ sở nội dung báo cáo, cấp ủy chuẩn bị dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội: Cấp ủy, chi bộ phải thực hiện đúng quy trình, quy chế, quy định của Đảng. Nhân sự cấp ủy chi bộ phải đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, bao gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và cấp trên.

 Những đồng chí được giới thiệu bầu đảm nhiệm chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải thực sự tiểu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Cấp ủy các chi bộ thôn xóm căn cứ váo tình hình thực tế của đơn vị mình nghiên cứu sắp xếp, bố trí gắn chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm chức danh khác; quan tâm gắn với thực hiện tốt chủ trương bố trí Trưởng thôn, xóm là đảng viên và việc kiêm nhiệm của các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ.

Về thời gian tổ chức đại hội: Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 không quá 1/2 ngày, bắt đầu từ tháng 6/2022, hoàn thành trước ngày 15/7/2022.

Theo kế hoạch, Đại hội điểm được tổ chức tại chi bộ 9; thời gian tiến hành đại hội điểm vào ngày 06/6/2022; Địa điểm: tại Nhà văn hóa xóm 9. Để chuẩn bị cho đại hội điểm, chi bộ 9 đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảm bảo đúng thời gian và theo các quy định của Đảng.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập