Công văn thực hiện nghiêm việc nắm bắt thông tin người dân đến địa bàn và tuyên truyền trên loa truyền thanh thôn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LIÊN SƠN

_______________________

 

 Số: 08 /CV- UBND

“V/v thực hiện nghiêm việc nắm bắt thông tin người dân đến địa bàn và tuyên truyền trên loa truyền thanh thôn”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________________________________

 

Liên Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:    - Các ông xóm trưởng.

 

          Đến ngày 12/3/2020 trên địa bàn xã Liên Sơn đang thực hiện cách ly tại gia đình cho 01 hộ gia đình ở xóm 11; 01 trường hợp đi lao động tại nước ngoài về, 55 trường hợp người lao động, học tập tại các tỉnh có dịch về địa phương.

          Tuy nhiên, hiện nay một số xóm việc nắm bắt thông tin, giám sát người dân đến địa bàn chưa kịp thời; một số người dân còn thờ ơ, chủ quan trước dịch bệnh và chưa nắm bắt biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid - 19. Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn yêu cầu các ông xóm trưởng thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Nắm bắt thông tin người dân đến địa bàn kịp thời, chính xác. Báo cáo ngay cho UBND xã đối với các trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên loa truyền thanh của thôn (có nội dung kèm theo)

3. Báo cáo UBND danh sách người dân đến địa bàn trước 14 h00’ hàng ngày.

          Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, phát sinh đề nghị các ông xóm trưởng báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo xã (qua văn phòng UBND&HĐND xã) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Xuân Lai


BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 242
  • Tất cả: 11 711
Đăng nhập